+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

Административни услуги, бланки на документи

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование

Заявление за за включване в процедура за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене

Заявление за валидиране на компетентности за завършване на клас,етап на образование

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за преместване от друго училище