+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

Активни

На 03.02.2020г. ученици от клуб “Моята България” участваха в Представяната на книгата Моята България в гр.Благоевград

С връчване на сертификати приключи проектът “Предприемачество с планински релеф”

Училищна програма за извънкласни дейности,2018-2019 г.

Национална програма “Мотивирани учители”

Национална програма “Заниманиния по интереси”

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020