+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

Прием за учебната 2023/2024 ГОДИНА ​след завършен VII клас

 

 

Важно!!!

Прием на ученици след завършен VII клас по специалностите:

  • Икономическа информатика.
  • Организация на туризма и свободното време.

            СРОКОВЕ:

  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
I – во класиране

 

От 05.07.2023 г.

До 07.07.2023 г.

От 13.07.2023 г.

До 17.07.2023 г.

II – ро класиране

 

До 19.07.2023 г. От 20.07.2023 г.

До 24.07.2023 г.

III – то класиране

 

От 26.07.2023 г.

До 27.07.2023 г.

От 01.08.2023 г.

До 02.08.2023 г.

IV – то класиране

 

От 07.08.2023 г.

До 09.08.2023 г.

От 11.08.2023 г.

До  14.08.2023 г.

 

За записване се подават следните докумнети:

  • Служебна бележка с оценките от изпитите от НВО по БЕЛ и математика
  • Свидетелство за основно образование
  • Медицинско удостоверение

Икономическа информатика

СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
БРОЙ НА УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКА 26 /ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/

Икономист-информатикът извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката.

Работата с данни, свързани с дейността и финансите на организацията, изисква отговорност, внимание, концентрация, организираност, прецизност.

Работното място е оборудвано с компютърна конфигурация с инсталиран специализиран софтуер за водене на счетоводство или управление на бизнеса, връзка с интернет, периферни устройства за печат и сканиране. Икономист-информатикът обикновено работи на трудов договор в предприятия и фирми от всички сфери на икономиката, във финансови и статистически институции, различни регистри и агенции.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

Организация на туризма и свободното време

СПЕЦИАЛНОСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБАДНОТО ВРЕВЕ
ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
БРОЙ НА УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКА 26 /ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/

 

В учебната програма на курса са включени теоретични и практически занятия основно за придобиване следните професионални умения: Организаторът на туристическа агентска дейност изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания.

 

 Квалификационна характеристика:

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност“ може да развиват самостоятелен бизнес или да работят в туристически агенции, туроператорски фирми ,Консултанти и служители в пътнически агенции, Ръководители на други услуги.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за трета степен на професионална квалификация.